El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i instruir la iniciació esportiva en espeleologia; concretar, organitzar i conduir un grup d'esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i acompanyar els esportistes per itineraris espeleològics en cavitats de dificultat fins a classe quatre sense curs hídric actiu.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en l'espeleologia; organitzar activitats competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva; dissenyar itineraris espeleològics, i guiar esportistes i usuaris pel medi natural en cavitats de dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu.

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en espeleologia
Codi: TEGM ME10

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Espeleologia

L'espeleologia és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.140 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i instruir la iniciació esportiva en espeleologia; concretar, organitzar i conduir un grup d'esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i acompanyar els esportistes per itineraris espeleològics en cavitats de dificultat fins a classe quatre sense curs hídric actiu, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'espeleologia.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en l'espeleologia; organitzar activitats competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva; dissenyar itineraris espeleològics, i guiar esportistes i usuaris pel medi natural en cavitats de dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 690 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat i superar la prova específica d'accés al cicle final: la seva superació acredita la competència professional de dominar les tècniques específiques de l'espeleologia amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la tecnificació esportiva, el disseny d'itineraris espeleològics i la conducció de persones en cavitats de dificultat fins a classe cinc amb curs hídric actiu. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 90 hores en el títol sobre la durada total del cicle final.

 

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social, i el bloc específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb l'espeleologia, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Grau mitjà

Cicle inicial (450 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (250 hores)

 • Conducció per itineraris d'iniciació en l'espeleologia (40 hores)
 • Materials i instal·lacions d'espeleologia (40 hores)
 • Metodologia de l'ensenyament de l'espeologia (40 hores)
 • Organització d'activitats i esdeveniments (10 hores)
 • Formació pràctica (120 hores)

Cicle final (690 hores)

Prova específica (90 hores)

Mòduls del bloc comú (180 hores)

 • Bases de l'aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l'entrenament esportiu (70 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (420 hores)

 • Escola d'espeleologia (30 hores)
 • Perfeccionament tècnic de l'espeleologia (60 hores)
 • Preparació física de l'espeleòleg (30 hores)
 • Disseny d'itineraris i organització d'esdeveniments de tecnificació (70 hores)
 • Conducció i guiatge per cavitats amb curs hídric actiu (60 hores)
 • Formació pràctica (170 hores)

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

Material obligatori sense norma específica d’obligat compliment:

 • Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, en previsió de condicions meteorològiques adverses
 • Farmaciola d’atac
 • Granota exterior
 • Granota interior
 • Botes de cautxú o botes de trekking de mitja/alta canya i mitjons adequats
 • Sac de transport específic d’espeleologia amb capacitat per transportar el material i l’equip personal (si no té les dimensions adequades, preveure motxilla per les aproximacions)
 • Arnés o cinta de pit
 • Mosquetó de fre
 • Pedal regulable pel puny amb connector (mosquetó amb tanca)
 • Manta tèrmica + font d’escalfor lleugera (una espelma no és vàlid)
 • Bidó o bossa estanca personal (de 3 a 6 lts.)
 • Navalla
 • Equip complet d’equipar-instal·lar (clau fixa, mànec, martell, ungla...)

Material obligatori amb norma específica d’obligat compliment:

 • Davallador per espeleologia per a corda en simple semiestàtica EN1891AoB.
 • Casc de muntanya segons norma EN12492 amb il·luminació ben subjecta.
 • Arnés de tipus pelvià per espeleologia segons norma EN12277C
 • Connector per tancar l’arnés i emplaçar dels diferents elements de progressió. Pot ser de tipus “maillon 10mm” segons norma EN362 o tipus mosquetó semicircular “omni” segons norma EN12275.
 • Bagues d’ancoratge segons norma EN354 o fetes amb corda dinàmica Simple segons norma EN892-1 de 3mts com a màxim. En ambdós casos tindran mosquetons segons norma EN12275. Es recomana la segona opció.
 • Connector simètric amb tanca (mosquetó) per al davallador a l’arnés segons EN12275.
 • Bloquejador de puny segons norma EN567.
 • Bloquejador ventral segons norma EN567.
 • 2 mosquetons simètrics amb tanca segons EN12275
 • Conjunt politja + bloquejador o politja amb bloquejador monobloc (tipus microtraction).
 • El Bloquejador de peu és opcional.

Material Col·lectiu:

 • 10 mosquetons simètrics, segons EN12275, amb tanca.
 • 10 plaquetes variades, segons EN795 A.(torçades, colzades, anelles, Clowns...)
 • 2 o més cintes planes o anells cosits.
 • Corda semiestàtica de tipus A, segons EN1891:1998, de com a mínim 60 metres (Pot ser en 1 o 2 peces).

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final, si en superen la prova específica d'accés al cicle final,
 • al segon nivell de tècnic esportiu o tècnica esportiva de descens de barrancs, si superen la prova específica d'accés de segon nivell de descens de barrancs, i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora d'espeleologia,
  • guia en activitats d'espeleologia.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de tecnificació en espeleologia,
  • guia en activitats d'espeleologia,
  • coordinador o coordinadora d'escola esportiva d'espeleologia,
  • responsable tècnic o tècnica d'instal·lació i equipament de cavitats i espais condicionats per a la pràctica de tècniques de progressió vertical,
  • dissenyador o dissenyadora d'itineraris en cavitats fins a classe cinc amb curs hídric actiu;
  • dissenyador o dissenyadora d'instal·lacions i equipaments de cavitats i espais condicionats per a la pràctica de tècniques de progressió vertical.

Vegeu la informació per sol.licitar convalidacions / Ver la información para solicitar convalidacions:

https://drive.google.com/file/d/19EBg9gkquEYDoaaBaGTsZ2cO3ETTN-Hi/view?usp=sharing

GALERIA D'IMATGES