El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables d'aquest nivell.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar i dirigir l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva d'eslàlom i descens d'aigües braves; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments diversos; organitzar competicions i esdeveniments.

 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en piragüisme en aigües braves Codi: TEGM PI10

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Piragüisme

El piragüisme en aigües braves és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.180 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat. Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de piragüisme. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar i dirigir l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva d'eslàlom i descens d'aigües braves; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments diversos; organitzar competicions i esdeveniments d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un  nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una  durada de 730 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en piragüisme en aigües braves. El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva Superior en piragüisme en aigües braves Codi: TEGS PIA0

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Piragüisme

El piragüisme en aigües braves és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 755 hores.

El títol de tècnic esportiu/iva superior en piragüisme en aigües braves acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

 • Programar i dirigir l’entrenament esportiu orientat cap a l’obtenció i manteniment del rendiment esportiu en eslàlom.
 • Organitzar, tutelar i dirigir la participació d’esportistes i equips en competicions d’alt nivell.
 • Coordinar la intervenció de tècnics especialistes.
 • Programar les feines i coordinar els tècnics a càrrec seu.
 • Planificar i gestionar la distribució de recursos humans i materials dins d’una programació a curt i llarg termini.
 • Dinamitzar les relacions entre esportistes, tècnics i entre ells.
 • Organitzar competicions, i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva.
 • Entrenador de piragüisme en aigües braves d’alt nivell
 • Director tècnic
 • Director d’escoles esportives

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat el curs específic per l'accés als cicles formatius de grau mitjà o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d'accés al cicle inicial de piragüisme.

Per accedir al cicle final, cal superar la prova específica d'accés al cicle final de grau mitjà de piragüisme en aigües braves i acreditar haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

 

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, sempre relacionats amb l'entorn social; i el bloc específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement científic, tècnic i pràctic corresponent a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el piragüisme, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides. Grau mitjà Cicle inicial Prova específica (120 hores)  Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (250 hores)

 • Tècnica en aigües braves
 • Tècnica en aigües tranquil·les
 • Tècnica de caiac de mar
 • Tècnica de caiacpolo
 • Organització d'esdeveniments d'iniciació en piragüisme
 • Formació pràctica

Cicle final Mòduls del bloc comú (180 hores)

 • Bases de l'aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l'entrenament esportiu (70 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (430 hores)

 • Escola de piragüisme
 • Piragüisme adaptat
 • Organització d'esdeveniments en piragüisme
 • Perfeccionament tècnic en piragüisme en aigües braves
 • Seguretat, lectura i material tècnic en piragüisme en aigües braves
 • Preparació física del piragüisme en aigües braves
 • Formació pràctica

 

Els mòduls del bloc comú del grau superior d’ensenyaments esportius són els que a continuació es relacionen:
MEE-1: Factors fisiològics d’alt rendiment (70 h).
MEE-2: Factors psicosocials d’alt rendiment (50 h).
MEE-3: Formació de formadores esportius (50 h)..
MEE-4: Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment (50 h).

Móduls del bloc específic del GS Aigües braves (535 h)

 • Planificació de l'alt rendiment
 • Perfeeccionament tècnic de l'eslàlom
 • Preparació física en sec i en aigua en eslàlom d’alt nivell
 • Coordinació i gestió
 • Disseny de material i innovació
 • Projecte final
 • Formació pràctica

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final de piragüisme en aigües braves (si s'ha superat la prova específica d'accés al cicle final de piragüisme en aigües braves),
 • al món laboral, en feines relacionades amb la iniciació esportiva en piragüisme en l'especialitat del piragüisme d'eslàlom d'aigües braves de grau III; el perfeccionament tècnic per l'etapa de tecnificació esportiva en eslàlom i descens d'aigües braves; la coordinació dels tècnics encarregats de la iniciació esportiva en l'especialitat i
  • Entrenador en aigües braves
  • Entrenador d'eslàlom
  • Entrenador de descens en aigües braves
  • Director tècnic d'escola de piragüisme

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de piragüisme en aigües braves (cal superar la prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de batxillerat),
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives (cal superar la prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de batxillerat),
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb la conducció, programació, adaptació, dinamització i direcció del perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves; el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües braves; l'organització de la seguretat i d'intervenció en accidents o situacions de risc o emergències en aigües braves; organització d'activitats, de competicions i esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els marges de seguretat requerits. La direcció tècnica d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de piragüisme  en aigües braves, en aigües tranquil·les, en rafting, en hidrotrineu i en caiac.

Vegeu la informació per sol.licitar convalidacions / Ver la información para solicitar convalidacions:

https://drive.google.com/file/d/19EBg9gkquEYDoaaBaGTsZ2cO3ETTN-Hi/view?usp=sharing

GALERIA D'IMATGES