L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, ubicat a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, neix com a centre de formació professional de règim especial el curs 2020-2021. Amb anterioritat era un centre d’ensenyament secundari de titularitat pública que va iniciar la seva activitat docent d’ESO i Batxillerat com a centre públic l’any 1997 i durant el curs 2006-2007 va començar com a centre de formació professional impartint estudis reglats de formació professional.  

Actualment el centre Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars imparteix els Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior, derivat en la segregació de l’anterior centre públic.

POLÍTICA DE LA QUALITAT

La Política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, de La Pobla de Segur és:

 •  Per a l’ICEM Pallars, la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.
 • El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.
 • Així mateix el centre adquireix el compromís de compliment dels requeriments legals i reglamentaris.

MISSIÓ

 • Formar persones preparades professionalment per inserir-se en el món laboral, formar la seva pròpia empresa i accedir amb garanties al món universitari.
 • Col·laborar amb el desenvolupament del sistema productiu.
 • Educar, formar, orientar i acreditar el nostre alumnat amb voluntat de servei públic, en un entorn de treball en semipresencialitat, participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats per llei a les diferents etapes educatives i segons els valors i trets d’identitat del centre.

VISIÓ

La visió de l’ICEM Pallars de La Pobla de Segur és que el centre:

 • Esdevingui un centre referent en l’àmbit de la formació professional dels ensenyament d’esports.
 • Sigui centre innovador en l’ús de les tecnologies de la comunicació com a mitjà d’aprenentatge i de gestió.
 • Es distingeixi per un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres.
 • Assoleixi una estructura organitzativa orientada a una gestió àgil i eficient, amb una sistema de comunicació transparent i fluid.
 • Esdevingui un centre integrador de les diferents cultures i dels diferents sectors de la comunitat educativa.
 • Adeqüi les metodologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge per tal de millorar el grau d’assoliment de les competències professionals.
 • Esdevingui un centre d’educació amb ensenyaments en semipresencialitat, integrador, innovador i de qualitat, arrelat a Catalunya i que esdevingui un referent a nivell europeu tot fomentant les relacions amb d’altres centres estatals i internacionals basades en la participació i cooperació d’iniciatives, programes i intercanvis.

VALORS

L’actuació de l’institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre (PEC), està dirigida a:

 • Compromís: satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Responsabilitat: contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Implicació: desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Esperit crític: complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
 • Autonomia: treballar per la capacitat de prendre decisions i d’actuar sense ajuda dels altres, de posar-se normes d’autoregulació sense que sigui necessària una pressió externa. L’autonomia està relacionada amb els conceptes de llibertat i responsabilitat.
 • Esforç: Dedicació prolongada al llarg del temps per aconseguir uns determinats objectius.

ABAST 

Ensenyament reglat de cicles formatius de formació professional específica de grau  grau superior.