El curs 2021-2022, l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars inicia la seva funció com a centre formador d’estudiants universitaris en pràctiques. Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats .

Veure Ordre ENS/237/2017, de 17 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017)

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors ha de permetre la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i ha de facilitar l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.

Per aquest motiu, el Departament estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d’Educació, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d’altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors ()