El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per organitzar activitats d'escalada, conduir escalades i dirigir l'entrament d'esportistes per a la participació en competicions d'escalada.

El tercer nivell capacita per programar l'entrenament i la participació d'esportistes i equips d'escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d'esports de muntanya i escalada.

 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada
Codi: TEGM ME30

La titulació d'Escalada pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.575 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Senderisme. 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i el perfeccionament tècnic en l'escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d'escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipades o en vies ferrades equipades, i en l'assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores per itineraris d'escalada en roca en vies equipades i semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l'àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, els recursos materials i humans i la coordinació de les activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d'aventura, equipar o reequipar en vies d'escalada en roca i dissenyar itineraris d'escalada en rocòdroms o estructures artificials; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants en l'activitat.

Té una durada de 1.005 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Escalada.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es fa la prova.
 • Superar la prova específica d'accés al cicle inicial de Senderisme. 

 

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

 • Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme.
 • Superar la prova específica d'accés al cicle final d'Escalada.

 

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

 

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Per accedir a ensenyaments d’esports de grau superior cal:

 

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i l'escalada per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

 • Prova específica (90 hores) 
 • Mòduls bloc comú (80 hores)
  • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
  • Primers Auxilis (30 hores)
  • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
  • Organització Esportiva (10 hores)
 • Mòduls bloc específic (400 hores)
  • Conducció en Senders
  • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
  • Temps Lliure 
  • Formació Pràctica

 

Cicle final (1.005 hores)

 • Prova específica (120 hores) 
 • Mòduls bloc comú (180 hores)
  • Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)
  • Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)
  • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
  • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
  • Gènere i Esport (10 hores)

 

 • Mòduls bloc específic (705 hores)
  • Escola de Senderisme
  • Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival 
  • Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana
  • Perfeccionament Tècnic en Escalada
  • Tècnica Gestual en Escalada
  • Guiatge en Escalada
  • Formació Pràctica

Més informació del currículum a l'annex II

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

TALLER 1 I 2: escalada esportiva i reunions

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco
 • Cintes exprés
 • Grigri
 • 4 mosquetons de seguretat
 • Corda simple
 • 2 estreps
 • Opcional:
  • Magnesi
  • Mallons
  • Fifi
  • Guants

TALLER 3 I 4: escalada artificial

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos per abandonar en cas de ràpel, 3 mosquetons HMS i 3 machards de 120cm
 • Cintes exprés i cintes llargues variades
 • Grigri i aparell assegurador de doble corda: ATC o reverso amb desbloquejador
 • 4 mosquetons de seguretat i cordino de 5metres de 6mm com a baga de reunió
 • Corda doble
 • 2 estreps, 1 daisy amb els seus mosquetons corresponents
 • Joc firends, joc de microfriends, tascons, 8/10 pitons, martell, ganxos
 • Cordinos ( varietat de cordinos per escanyar claus)

Per la pràctica d’equipament fixe:

 • Cintes exprés i cintes llargues
 • Grigri i bloquejador per remontar per la corda
 • 4 mosquetons de seguretat i baga de reunió (CORDINO de 5m de 6mm)
 • Corda simple i corda semi-estàtica
 • Talabard
 • Tub de 6 o 8 mm per bufar forats
 • Martell
 • Claus:
  • mètrica 8 --- clau del 13
  • mètrica 10 ---- clau del 17
  • mètrica 12 ----- clau del 19
 • Clau allen del 8 i del 10 (per la pràctica de rocòdrom)

Per la pràctica d’equipament mòbil:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco.
 • Corda simple
 • Joc de friends, de tascons i de microfriends
 • Cintes exprés
 • 2 mosquetons de seguretat

Crèdit de seguretat:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge i casco
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos per abandonar en cas de ràpel, 3 mosquetons HMS i 3 machards de 120cm.
 • Navalla
 • Reverso o ATC
 • Doble corda
 • Guants tallats
 • Frontal
 • Cintes de dynemma
 • Motxilla d'atac
 • Si porten baga d'ancoratge (no obligatòria, però pot estar be si estem fent moltes maniobres) ha de ser homologada com a tal ,no daisy.
 • Un torç de corda de 7mm o més ,correctament anusada també és possible.

Crèdit de conducció:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco.
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos
 • Cintes llargues variades i cintes exprés
 • Grigri i aparell assegurador de doble corda
 • 6 mosquetons de seguretat i bagues de reunió
 • Corda simple de 40 o 50m
 • Mig joc de friends i algun tascó.
 • Baga d’ancoratge específica de ferrades (si la teniu)

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais naturals acotats,
  • operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a: 
  • guia d'escalada en vies equipades i semiequipades,
  • guia de muntanya mitjana estival,
  • controlador de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials,
  • entrenador d'escalada,
  • director d'escola esportiva d'escalada.

GALERIA D'IMATGES