El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure activitats d'excursionisme i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per conduir activitats i organitzar i conduir descens de barrancs.

 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Barrancs
Codi: TEGM ME20

La titulació de Barrancs pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.440 hores.

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 570 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Senderisme. 
 
El cicle final capacita per dissenyar itineraris i conduir a esportistes i usuaris per barrancs, muntanya mitjana estival i vies ferrades equipades; dirigir el perfeccionament de les tècniques específiques utilitzades, organitzar activitats de conducció en aquests medis, gestionar els recursos i materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; i tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

Té una durada de 870 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Barrancs.

Aquests dos cicles es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any que es fa la prova.
 • Superar la prova específica d'accés al cicle inicial de Senderisme. 

Per accedir al cicle final cal complir els requisits següents:

 • Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme.
 • Superar la prova específica d'accés al cicle final de Barrancs.

 

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social; el bloc específic, format per mòduls relacionats amb els coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el senderisme i barrancs per tal de poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (570 hores)

 • Prova específica (90 hores) 
 • Mòduls bloc comú (80 hores)
  • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
  • Primers Auxilis (30 hores)
  • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
  • Organització Esportiva (10 hores)
 • Mòduls bloc específic (400 hores)
  • Conducció en senders
  • Medi físic i humà de la baixa muntanya
  • Temps lliure 
  • Formació Pràctica 

 

Cicle final (870 hores)

 • Prova específica (100 hores) 
 • Mòduls bloc comú (180 hores)
  • Bases de l'Aprenentatge Esportiu (60 hores)
  • Bases de l'Entrenament Esportiu (70 hores)
  • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
  • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
  • Gènere i Esport (10 hores)
 • Mòduls bloc específic (590 hores)
  • Escola de senderisme
  • Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana estival 
  • Guiatge i orientació en muntanya mitjana
  • Formació tècnica en barrancs
  • Seguretat i gestió del risc
  • Guiatge en barrancs i vies ferrades equipades
  • Formació Pràctica

Més informació del currículum a l'annex II

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

 • Casc homologat
 • Ulleres de busseig petites
 • Vestit de neoprè mínim de 3 mm, millor dues peces
 • Escarpins
 • Calçat adequat per a barrancs
 • Arnès de barrancs
 • Motxilla de barrancs
 • 2 x Descensor tipus vuit
 • 5 mosquetons de seguretat
 • 2 mosquetó HMS de seguretat
 • 2 Cintes cosides ( de preferència de poliamida)  (1 x 60, 1 x 120)
 • 1 cinta exprés gran 22 cms amb mosquetons de seguretat
 • 2 mosquetons tipus B sense assegurança
 • 1 politja simple
 • Dos maillons
 • Caps d’ancoratge homologats (tipus SPELEGYCA de PETZL / DYNADOUBLECLIP de BEAL / / DUAL CONNECT ADJUST – el més recomanat -) amb mosquetons de seguretat ( recomanable de tipus K )
 • Bidó o bossa estanca
 • Farmaciola
 • frontal
 • Xiulet
 • Navalla
 • Punys o aparells d’autobloqueig (opcional)
 • Corda estàtica de 40 m mínim i d’entre 10 i 11 mm de diàmetre d’ús simple TIPUS A.
 • Corda estàtica de 20 m mínim i d’entre 10 i 11 mm de diàmetre d’ús simple TIPUS A.
 • Corda dinàmica de 25 m mínim de 8 mm (tipus 1/2 o bessona)
 • Bossa pel cordino
 • Alimentació per un dia
 • Aigua per un dia
 • 2 cordinos maxard d’aramida de 5,5 tancats de 50 / 60 ( tipus JAMMY® de BEAL / PRUSIK LOOP® de SIMOND... )
 • Martell i espitador 
 • Material d’equipament (spits, plaquetes)
 • Cordino de 6 o 7mm de 5mts

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais naturals acotats,
  • operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a: 
  • guia de barrancs
  • guia de muntanya mitjana estival,
  • controlador de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

GALERIA D'IMATGES