El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva.

El tercer nivell capacita per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en salvament i socorrisme
Codi: TEGM SS10

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Salvament i socorrisme

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

Té una durada de 660 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.


Tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en salvament i socorrisme
Codi: TEGS SSA0

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Salvament i socorrisme

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

Tenen una durada de 875 hores, distribuïdes en un curs acadèmic.

Grau mitjà Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d'accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

 

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat. Grau superior Per accedir a aquest grau superior cal complir els dos requisits següents:

 • tenir el títol de tècnic en salvament i socorrisme, i
 • tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).

 

1. Proves d'accés a Catalunya

2. Proves d'accés fora de Catalunya:

Proves 'd'accés de fora de Catalunya

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Per accedir a ensenyaments d’esports de grau superior cal:

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l’entorn social, i el bloc específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats relacionades amb el salvament i socorrisme, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Grau mitjà

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (295 hores)

 • Instal·lacions aquàtiques i materials (20 hores)
 • Metodologia de salvament i socorrisme (65 hores)
 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme (25 hores)
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques (65 hores)
 • Formació pràctica (115 hores)

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l’entrenament esportiu (70 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (480 hores)

 • Escola de salvament i socorrisme (30 hores)
 • Preparació física del socorrista (35 hores)
 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme (50 hores)
 • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme (35 hores)
 • Espais aquàtics i materials (60 hores)
 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals (90 hores)
 • Formació pràctica (180 hores)

Grau superior

Mòduls del bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l'alt rendiment (70 hores)
 • Factors psicosocials de l'alt rendiment (50 hores)
 • Formació de formadors esportius (50 hores)
 • Organització i gestió aplicada a l'alt rendiment (50 hores)

Mòduls del bloc específic (655 hores)

 • Planificació i programació de l'alt rendiment en salvament i socorrisme (60 hores)
 • Entrenament en salvament i socorrisme (70 hores)
 • Gestió del centre de salvament i socorrisme (80 hores)
 • Organització d'esdeveniments de salvament i socorrisme (95 hores)
 • Projecte final (100 hores)
 • Formació pràctica (250 hores)

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
  • socorrista en piscines,
  • socorrista en parcs aquàtics,
  • socorrista en piscines naturals.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,
  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,
  • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,
  • socorrista en platges marítimes,
  • socorrista en platges fluvials,
  • socorrista en llacs i embassaments,
  • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,
  • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,
  • socorrista en activitats nauticoesportives,
  • àrbitre auxiliar.

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a:

 • entrenador d'alt nivell  de salvament i socorrisme
 • director tècnic o directora tècnica
 • director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell mitjà
 • director o directora d'escoles esportives
 • coordinador o coordinadora d'equips de rescat i socorrisme
 • coordinador o coordinadora d'unitats d'intervenció aquàtica
 • coordinador o coordinadora de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic

Vegeu la informació per sol.licitar convalidacions / Ver la información para solicitar convalidacions:

https://drive.google.com/file/d/19EBg9gkquEYDoaaBaGTsZ2cO3ETTN-Hi/view?usp=sharing

GALERIA D'IMATGES