El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats de descobriment del busseig esportiu amb escafandre autònom; concretar, organitzar i dinamitzar immersions esportives d'un grup de bussejadors, i conduir un equip de bussejadors durant una immersió esportiva seguint un perfil i itinerari previstos

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i impartir cursos per a la obtenció de titulacions de bussejador esportiu o bussejadora esportiva en aigües obertes fins a cinc atmosferes de pressió dels nivells bàsics, avançat i d'especialització; organitzar activitats de descobriment de busseig esportiu; gestionar els recursos materials necessaris, i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en busseig esportiu amb escafandre autònom
Codi: TEGM SQ10

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Modalitat esportiva: Busseig esportiu
 • Entorn: Físic i esportiu

El busseig esportiu amb escafandre autònom és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.125 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per concretar, dinamitzar i intervenir en activitats de descobriment del busseig esportiu amb escafandre autònom; concretar, organitzar i dinamitzar immersions esportives d'un grup de bussejadors, i conduir un equip de bussejadors durant una immersió esportiva seguint un perfil i itinerari previstos, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris.

Té una durada de 525 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de busseig esportiu amb escafandre autònom.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i impartir cursos per a la obtenció de titulacions de bussejador esportiu o bussejadora esportiva en aigües obertes fins a cinc atmosferes de pressió dels nivells bàsics, avançat i d'especialització; organitzar activitats de descobriment de busseig esportiu; gestionar els recursos materials necessaris, i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels bussejadors i usuaris.

Té una durada de 600 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica d'accés: per poder presentar-s'hi cal acreditar que es disposa del títol d'aptitud de bussejador o bussejadora de primera classe, d'acord amb el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, o una certificació declarada equivalent per qualsevol de les comunitats autònomes que tingui transferida la competència en l'expedició de títols de busseig esportiu. La superació de la prova específica d'accés de busseig esportiu amb escafandre autònom acredita la competència professional de dominar les tècniques per fer immersions utilitzant un sistema de busseig esportiu amb escafandre autònom (SBA) i/o un sistema semiautònom (SBSA), respirant aire o nítrox fins a una pressió màxima de cinc atmosferes, per acompanyar un bussejador esportiu o bussejadora esportiva durant la immersió i intervenir en el rescat si un incident posa en perill la seva vida. Aquesta prova té assignada una càrrega horària en el títol de 240 hores sobre la durada total del cicle inicial.

  1. Proves d'accés a Catalunya

  2. Proves d'accés fora de Catalunya:

  Proves 'd'accés de fora de Catalunya

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social, i l'específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb el busseig esportiu, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Grau mitjà 

Cicle inicial (525 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu (30 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 • Organització esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (205 hores)

 • Entorn natural del busseig esportiu (10 hores)
 • Organització d'activitats de descobriment i conducció de busseig esportiu (23 hores)
 • Conducció subaquàtica (32 hores)
 • Formació pràctica (140 hores)

Cicle final (600 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

 • Bases de l'aprenentatge esportiu (60 hores)
 • Bases de l'entrenament esportiu (70 hores)
 • Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 • Organització i legislació esportiva (20 hores)
 • Gènere i esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (420 hores)

 • Escola de busseig esportiu (30 hores)
 • Programació de la formació en el busseig esportiu (30 hores)
 • Instrucció en el nivell bàsic de busseig esportiu (50 hores)
 • Instrucció en el nivell avançat de busseig esportiu (60 hores)
 • Seguretat en els cursos de busseig esportiu (25 hores)
 • Preparació física del bussejador esportiu (15 hores)
 • Formació pràctica (210 hores)

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'immersions de busseig esportiu,
  • monitor o monitora de batejos de busseig,
  • bussejador o bussejadora acompanyant i de seguretat en cursos de formació de bussejadors i en competicions d'esports aquàtics,
  • auxiliar de coordinació d'activitats en clubs i centres de busseig.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat,
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • instructor o instructora de busseig,
  • coordinador o coordinadora d'activitats de centre turístic de busseig,
  • responsable d'una escola de busseig.

Vegeu la informació per sol.licitar convalidacions / Ver la información para solicitar convalidacions:

https://drive.google.com/file/d/19EBg9gkquEYDoaaBaGTsZ2cO3ETTN-Hi/view?usp=sharing

GALERIA D'IMATGES